Qingdao HuaShan International Country Club

Ji Mo City Qingdao Shandong Province, 266216 , China